За Нас

Фондация „Слънчеви пътеки” е регистрирана през юни 2017 г.

Целите, които си поставя са: да организира подкрепа и помощ за изява на таланта на възрастни и деца в областта на културата и изкуството, фолклора и традициите. Да спомага за развитието на културния  диалог в национален и международен мащаб. Да подкрепя хора и деца в риск от социално изключване, с цел социалната им интеграция и личностна реализация. Да организира предоставяне на социални услуги за лица и семейства. Да организира и развива обществено-патриотична и художествено-творческа дейност сред децата и младите хора за възпитанието им в дух на национално самосъзнание, уважение към човешкия живот,  грижа и отговорност на по-силния към по-слабия.  Установяване на контакти със сродни организации от страната и чужбина, които подкрепят млади творци, работят с деца и хора в риск от социално изключване, за осъществяване на съвместни проекти, обучения и обмяна на опит.

Фондация „Слънчеви пътеки“ е от скоро, но членовете на фондацията поотделно имат опит в подготовката и провеждането на проекти, мероприятия и фестивали със социална и художествено-творческа насоченост, събития в областта на културата  от национално значение.

 

Постигнати резултати

Има спечелен проект към СП”Култура” със заглавие :”Пътуващи традиции на открито” през 2014г., под авторството на инж. Миглена Китанова Иванова. Членовете на фондацията Паола Върбанчовска и Даниела Козовска  имат опит в работата  по изготвянето и реализацията на европейски проекти: ,,Прочети ме, ,,Европейски уроци“- в 4 последователни години, ,, УСПЕХ“- 3 години, ,,Твоят час“- 1 година, Участие като автор в списание ,,Целодневно обучение“ на изд. РААБЕ, изготвяне и реализиране на проект за площадка по “Безопасност на движението“ в двора на 31 СУЧЕМ ,,Ив. Вазов“. Успешни са реализацията на проект по Програма “Учене през целия живот, професионално образование и обучение“, проекти по Програма АУПТ, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и др.

 

Предстоящи събития

През настоящата година екипът на фондацията подготвя обучения с ученици и студенти, празнични концерти, конкурси за рисунка и есе на различна тематика, творческа работилница за деца „Европа и културата на България“, чествания на фолклорни празници и обичаи с участие на изпълнители от страната, съвместни мероприятия с културни институции, съюзи и НПО.

Фондация „Слънчеви пътеки“ изработи тематичната книжка „Усмихни се“ , предназначена за диалог и среща с ученици по темата за агресията и омразата в училищата и обществото. Първата среща с ученици, психолог и преподаватели беше в 125 СУ “Боян Пенев“.  УС на фондацията възнамерява да продължи срещите си с възпитаници на други софийски училища. Фондацията участва активно в обществени дискусии и дебати в областта на безработицата в Северозападна България, образованието и намиране на работни места за младите хора. Организацията ни взе участие в дебата за демографската криза, перспективите и социалните проблеми на българите.

„Слънчеви пътеки“ подготвя среща на писатели, творци, журналисти, преподаватели, ученици, представители на духовенството по повод Денят на християнското семейство и православната младеж.